Reklama

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeutów

Odpowiedzialność cywilna to obowiązek, przewidziany przez przepisy prawne, ponoszenia konsekwencji za swoje czyny i naprawienia wyrządzonej szkody. Odpowiedzialność cywilna ma charakter majątkowy i jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. W przypadku odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą istotne znaczenie mają ubezpieczenia. Ubezpieczenie to umowny obowiązek wykonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie. Ubezpieczenia mogą mieć charakter obowiązkowy (np. odpowiedzialności cywilnej praktyki zawodowej) lub dobrowolny.

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa), w tym także zakład rehabilitacji leczniczej oraz praktyka zawodowa fizjoterapeutyczna, żeby mógł prowadzić legalnie działalność leczniczą, powinien spełniać wymogi formalne określone prawem, a w szczególności musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Wymogi te określa przede wszystkim Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991), zwana w skrócie u.d.l., oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

Ubezpieczenie – podstawowe informacje

Podstawą do objęcia podmiotu leczniczego oraz praktyki zawodowej fizjoterapeuty ubezpieczeniem (ochroną ubezpieczeniową) jest zawarcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem. Umowa ubezpieczenia jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w artykułach od 805 do 834. Jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W stosunku ubezpieczeniowym występują zasadniczo trzy podmioty: ubezpieczyciel, ubezpieczający i ubezpieczony. Ubezpieczycielem jest podmiot (zakład ubezpieczeń), który w drodze umowy bierze na siebie ryzyko poniesienia określonych w umowie konsekwencji wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczający to podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem. Ubezpieczony to osoba, której dobro (mienie, zdrowie, życie) zostało objęte umową ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczającym i ubezpieczonym jest ta sama osoba (np. praktyka fizjoterapeutyczna).

Ubezpieczający ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Oznacza to, że klient, np. zakład rehabilitacji, ma swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń, z którym chce podpisać umowę ubezpieczenia, o ile tylko zakład ubezpieczeń ma w swej ofercie dany rodzaj ubezpieczenia.

Podstawowe świadczenia stron stosunku ubezpieczeniowego obejmują:

  1. świadczenie pieniężne ubezpieczającego, którym jest zapłata składki ubezpieczeniowej,
  2. świadczenie pieniężne zakładu ubezpieczeń, którym jest zapłata umówionego odszkodowania lub świadczenia.

Wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia – w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Reklama

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy