art. sponsorowany

„ORIGIN – dajemy nowe życie…”

Podstawę rozwoju człowieka od momentu jego poczęcia stanowi ruch. Stymuluje on rozwój Centralnego Układu Nerwowego, toruje procesy uczenia się, zapamiętywania, zdolności psychospołeczne oraz adaptacyjne. Wszystkie wyżej wymienione cechy stanowią potencjał, jaki będzie on wykorzystywał w swoim dalszym, dorosłym życiu. Utrata sprawności motorycznej oraz zaburzenia funkcji poznawczych stanowią podstawowe problemy pacjentów po przebytych urazach i incydentach neurologicznych. Prawidłowo prowadzony proces rehabilitacji wpływa na zmniejszanie barier w przystosowaniu pacjenta do mikro-, mezo- i makrośrodowiska.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób leczonych na oddziałach stacjonarnych w 2022 roku przedstawiała się następująco:

– pacjenci oddziałów urazowo-ortopedycznych – 481,4 tys. (średni czas pobytu na oddziale: 4,2 dnia),

– pacjenci oddziałów intensywnej terapii – 108,1 tys. (4,3 dnia),

– pacjenci oddziałów neurochirurgii – 93,8 tys. (5,4 dnia),

– pacjenci oddziałów rehabilitacyjnych – 214,3 tys. (23,4 dnia).

Świadczy to o skali zapotrzebowania na usługi fizjoterapeutyczne będące kontynuacją leczenia szpitalnego. W odpowiedzi na potrzeby chorych LNA Santé Origin stworzyło w 2023 roku specjalistyczne programy rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych, specyficznych potrzeb pacjentów po incydentach neurologicznych, wypadkach, zabiegach operacyjnych w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego i ośrodkowego układu nerwowego, a także pacjentów z postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi związanymi z wiekiem.

LNA Santé Origin to francuska firma z 30-letnim doświadczeniem w ochronie zdrowia; w Polsce składa się z Centrów Rehabilitacji Origin zlokalizowanych w Krakowie i Otwocku. Podstawą filozofii Origin jest dbałość o dobrostan pacjentów oraz poprawa jakości życia podopiecznych i ich rodzin, niezależnie od wieku, płci czy historii choroby. Innowacyjność Centrów Rehabilitacji Origin opiera się na 3 kluczowych elementach: interdyscyplinarnym podejściu terapeutycznym, nowoczesnych technologiach zastosowanych w procesie oraz kompetencjach i komunikacji zespołu specjalistów.

Głównym celem projektu opracowanego przez specjalistów Origin było stworzenie unikalnych programów terapeutycznych i procedur leczenia, tj. ścieżki leczenia dedykowanej konkretnej osobie. Cele szczegółowe to:

– dobór procedur i działań oraz metod terapeutycznych do aktualnego poziomu strukturalnego i funkcjonalnego pacjenta,

– określenie i bieżąca korekta metod monitorowania procesu terapeutycznego; ocena postępów pacjenta,

– opracowanie wewnętrznych zasad współpracy i komunikacji zespołu specjalistów opiekujących się konkretnym pacjentem.

Do oceny skuteczności terapeutycznej programów wykorzystano metody pomiarowe – standaryzowane skale oraz powtarzalne testy sprawności psychomotorycznej pacjentów (testy przed, w trakcie i po terapii). Proces wdrażania programów poddano ewaluacji formatywnej z wykorzystaniem takich metod jak wywiady, obserwacja, grupy fokusowe i konsultacje eksperckie. Kryterium włączenia pacjentów do projektu był proces kwalifikacji stwierdzający brak bezwzględnych przeciwwskazań do rehabilitacji, możliwość transportu pacjenta do ośrodka rehabilitacyjnego bez stwarzania zagrożenia życia lub pogorszenia aktualnego stanu zdrowia oraz, w odniesieniu do schematu pracy prof. F.C. Boyera ze Szpitala Uniwersyteckiego PRM Reims – określenie potrzeb związanych z opieką (ADL), istniejący deficyt funkcjonalny, możliwość leczenia w oddziale rehabilitacji stacjonarnej, zidentyfikowane cele funkcjonalne, których realizacja doprowadzić mogła do realnej poprawy. Do projektu w Origin w 2023 r. zakwalifikowało się 939 pacjentów.

Docelowa grupa pacjentów Origin obejmuje osoby po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, urazach mięśniowo-szkieletowych, incydentach neurologicznych, zabiegach chirurgicznych oraz pacjentów z postępującymi chorobami układu nerwowego. Należy podkreślić, że są to pacjenci często wykluczeni z procesu rehabilitacji w placówkach publicznych ze względu na konieczność opieki wentylacyjnej, obecność rurek tracheotomijnych lub konieczność żywienia pozajelitowego, a także pacjenci bez kontaktu werbalnego lub w stanie niedostatecznej świadomości. Po przyjęciu pacjenta do ośrodka przeprowadzana jest kompleksowa konsultacja ze specjalistami, m.in. neurologiem, ortopedą, fizjoterapeutą, neurologopedą, neuropsychologiem czy ergoterapeutą. Na podstawie wcześniejszej dokumentacji medycznej dobierany jest odpowiedni plan terapeutyczny oraz przydzielani są terapeuci z danej dziedziny. Pacjent przypisywany jest do odpowiedniego terapeuty prowadzącego, z uwzględnieniem jego unikalnych potrzeb. Programy rehabilitacyjne Origin obejmują terapie wykorzystujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, wspierające funkcje psychomotoryczne, poznawcze, terapię wzroku, terapię oddechową, urologiczną oraz inne. Pacjenci mają dostęp do zrobotyzowanej terapii chodu i rąk (Reo Ambulator, bieżnia antygrawitacyjna, ReoGO), C-Eye, mikropolaryzacji mózgu, elektrostymulacji krtani, platformy HUR, platform stabilometrycznych, systemów odciążających LeviCare, systemów LeviActive i fizjobungee therapy, systemów wizyjnych ShapeCare i systemów opartych na wirtualnej rzeczywistości. Dostępne są zabiegi z wykorzystaniem wysokoindukcyjnej stymulacji magnetycznej, HILL-terapia, terapia TR, a także tradycyjne zabiegi fizykoterapeutyczne, takie jak fala uderzeniowa, elektrostymulacja, hydroterapia czy zabiegi kompresyjne. Inne stosowane procedury to kompilacja innowacyjnych metod w połączeniu z treningiem funkcjonalnym, ćwiczenia odciążające pacjenta i pracę terapeuty z wykorzystaniem wyciągów i podnośników dynamicznych, tradycyjne terapie wsparte nowoczesnymi technologiami: PNF, Bobath, PIR, suche igłowanie, terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa, terapia dysfagii, terapia karmienia, terapia instrumentalna, terapia punktów spustowych oraz miofunkcjonalna terapia układu ruchu narządu żucia.

Szczegółowe informacje dotyczące turnusów terapeutycznych Origin dostępne są na stronie www.originpolska.com, w mediach społecznościowych FB: OriginPolska oraz Fizjooriginalni.

Menadżer do spraw fizjoterapii Origin Polska – mgr Danuta Smoląg
Dyrektor operacyjna Origin Polska – mgr Katarzyna Walendzik

Galeria

Sklep

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024<br />
<br />

NAJNOWSZY NUMER Rehabilitacja w praktyce nr 2/2024

59,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii<br />
<br />

Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego <br />
<br />

BESTSELLER Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego

150,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]<br />
<br />
<br />

Wybrane aspekty fizjoterapii wad postawy [E-BOOK]


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy